Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

I Pärast surma

Pärast ärkamist väljaspool füüsilise keha kindlapiirilist liibuvat riietust allus hing kohe vabastava protsessi loomulikule emotsioonile, pidurdamatu vabaduse soov erutas mind. Korrigeerides teoloogia määratluste sisestatud infopilti, ärkasin ma ja kohanesin iseeneslikult toimivale uuenemisele. Seejärel oli minu sooviks läbi käia maailma teed. Unistasin põhjalikult tundma õppida Maad! Kuulata selle vanust ja suurust!
Läbida rahvaste kultuure ja lähedalt tunnetada nende traditsioonide, legendide, uskumuste ja harjumuste kogu ulatust! Mitte ainult kuulata praegu kõneldavaid sõnu Teeba ahervaremete juures või Benaresi templites, Ateena tänavatel või Jeruusalemma pühades paikades, Rooma reliikviate juures või Prantsusmaa põldudel, vaid ka rääkides vaimu arhivaaridega, tehes ülestähendusi, ülestähendusi, mis hoiavad alles Egiptuse tarkust ja Manava Dharma sastra’t või brahmanistliku India Manuo seadusi, Sokratese märkmeid registreeritud seadustest ja Jeesuse originaalseid õpetusi, ja kes saaks avalikustada Rooma imperaatorite käsikirjad ja korrata Julius Cesari sõduritele kapituleerunud ja tema triumfi ilmestanud Gallia kangelase Vercingtetorixi kõnesid.
Kes ei ihaldaks tihedast mateeriast vabaneva vaimu eufoorias end lennutada ühelt üllatuselt teisele, intellekti sfääri, sarnaselt vabadusest ja valgusest joovastunud ööliblikale, lenneldes lillelt lillele?

II Keeleprobleem Vaimuilmas

Maa kõige lähemas sfääris on keeleprobleem üks neist, mis kurvastavad kõige rohkem meie südametunnistust.
Tõepoolest, sümboolne keelend on kõige tähtsam õilsalt arenenud vaimude suurte kollektiivide jaoks. Puhta kunsti valitsemine toimub seal imetlusväärselt piiritus Looduse muutumises. Muusika teeb jumalikuks lause ja maalikunst täiustab kujundit; suurepärased monumendid muutuvad skulptuurideks ja jäädvustuvad välgusäralised poeemid, värvide ja helide liitumisega, imetlusväärse imelise mõttekeemiaga.
Need mütoloogia traditsiooni sarnased Elüüsiumi väljad asuvad palju kaugemal inimese kodust, kus õitsevad lootused.
Isegi siin, kuigi avanevad miljonid uuendatavad horisondid, oleme siiski keeletõkkega eraldatud.
Progressi pioneerid kontakteeruvad vajaduse korral õilsate kõneviisidega või valitsevad dialekte siin ja seal. Nad teostavad seda siiski vähese kasuga kasvatustöös, mida nad kavatsevad ellu viia.
Selleks, moraalsest vaatevinklist kõige võimekamad taaskehastuvad maades ja maapiirkondades, kes osutavad neile südamelähedust, ohverdades end kultuuriväärtustele,
mis neid iseloomustab. Kulutades aastakümneid selleks, et need maapiirkonnad leiaksid
oma tõekspidamistele ise üht või teist paremaks tegevat vahendit.
See toimub, sest räägitud või kirjutatud jutt on veel või on tulevikus aastatuhandete vaimsete väärtuste ülekande agendiks, tekitades hingede ühinemist Suure Valguse teel.

III Keelte erinevus ja vaimude eraldatus

Maa algklassides suhtlevad algelise iseloomuga inimolevused oma iseloomulike väljendite primitiivsuse tõttu kergesti üksteisega.
Veised Süüria karjamaadel ammuvad sarnaselt samaliigiliste lojustega Tŝiili talus ja koerte ulgumine Londonis on täiesti identne koerte ulgumisele Tokyos.
Kuid hääle tekitamise ja artikuleeritud keele vahel on tuhandeid aastasadu, andes tunnistust mõtlemisvõime arenemisest.
Nii nagu loom on inimese suhtes paigutatud kitsukesse piiratud ruumi nii ka inimene asub ingli suhtes veel sõna lukustatud kartseris.
Seepärast, hoolimata vastuvaidlemisvõimetu mõistuse peegeldusest, on kehastunud olevuste ja kehastumata olevuste vahel kõnekeel plasma kandekeskkonnaks, mis loob mõtte, rikastades või muundades kõnekeelt sõltuvalt oma kiirgusvõime ulatusest.
Sel viisil on mõne rahva vallutused suletud temaga tema keele maailma, mis ju lükkab lõputult edasi omavahelist muutust ega võimalda kujundada kõige haritumaid rahvaid ja progressis mahajäänutele vahetuid õpetajaid.
Seetõttu toitsid Ida ja Lääs alati endi keskel vastuolusid ja põhjustasid rassisõdu juba alates ürgaja tsivilisatsioonist, olles aheldatud omaenda ideede tasandite külge, kivistunud oma poliitika ja religiooni juurde, toetades perioodilisi hävitavaid ja tagakiusavaid sõdu, milles pikad ajavahemikud on ohverdatud kõrbeks muutmisele ja eraldamisele, milles harimatus muutub hädaohtlikuks hävitajaks. Vaatamata arengu pioneeride poolt formuleeritud meeleparanduse põhimõtetele ja üleskutsetele maapealsete kodumaade paremaks muutumiseks ja vennaarmastuseks, puhkavad need kirjutised rikastes kopitanud raamatukogudes, sarnaselt haritud surnutega.

IV Ühe rahvusvahelise keele vajadus

Mitte ainult inimeste pretensioonide rahuldamiseks oli kiiresti vaja luua abikeel, vaid ka vaimupiirkondade vaheliseks suhtlemiseks. Oli vaja kiiresti luua kommunikatsioonisüsteem, mis vabastaks intellekti progressi eest võitlejad suurematest kimbatustest lähenemisel kõrgkultuuri liikidele.
Miljonid hinged soovisid ülimalt vabaneda keelelistest ahelatest, mis mumifitseerivad nende väljendeid.
Vaimud, olles suutelised avarateks lendudeks teaduse ja kunsti, õpetuse ja tööstuse taevas, piirasid end mõistuse ettekirjutustega ja tegutsemis- või taassünnipiirkondade riitustega lämmatatud kitsas, vähese sõnavara ringis, justkui mingid majesteetliku võime linnud, suletuna harimatuse raudpuuri.
Suured impeeriumi kollektiivid, nagu Venemaa ja Inglismaa, näisid jagatuna erinevate keelte ja dialektide järgi, sarnaselt gigantsetele kehadele, milles mõistuse veri tsirkuleeruks puudulikult.
Ja teispool maapealset maastikku, füüsilisest kehast vabanenud olevused, erakordselt arenenud vajalike taaskehastumiste vaheaegade vahel, ei suutnud enamikul juhtudel ületada rassiliste gruppide piiri, millele nad olid rakendatud.
Targad Aasiast, Aafrikast, Ameerikast, slaavlastest,sakslastest ja teistest maagruppidest vahetasid omavahel kogemusi, ohverdades mitteasendamist võimaldavat aja kapitali.
Konstateerides lõputuid takistusi omavahelisel suhtlemisel kehast lahkunute suguvõsade ja rahvaste vahel, mõtlesid vaimsed häälikuõpetuse, sõna päritolu ja loodushäälte jäljendamise eriteadlased välja rahvusvahelise kõneviisi koheseks mõistmiseks Maakerale lähedaste ruumipiirkondade jaoks, asjatult paljundades proove ja eksperimente, kuni üks Valguse suur misjonär, pühendes end selleks ühistööks, võttis enda ülesandeks lahendada see probleem.

V Esperanto loomine vaimude juures

Avanevad uued paljulubavad perspektiivid.
Kokkukutsunud kompetentsed abilised, innustas see ühistöö algataja neid uurima erinevate rahvaste tuntumaid kõneviise ja ta saavutas peaaegu poole sajandi tööna ülima loomingu.
Koostöötavate arvukate gruppide abil, kes häälestusid inimkonna vennastamise geeniuse ideaaliga, keda me tunneme Lazar Ludwik Zamenhofi nime all, leiutas jumaliku sisenduse abil imetlusväärse Esperanto, ette ära määrates vastavate akadeemiate asutamise vaimsetes sfäärides seotult meie planeedi kõige haritumate rahvastega

VI Esperanto loomine inimeste juures

Pärast keele delikaatse mehhanismi äratundmist, mis tekkis, et muutuda vaimseid kollektiive ühendavaks täpseks faktoriks koos uuendustöö väga mahuka programmiga 19.sajandil, purunevad fanatismi ja harimatuse bastionid.
Teaduslik uurimistöö avas uued teed rahva mõistusele.
Tulevad aina uued kehastujad füüsilisele põllule inimeste lepitamiseks.
Fultoni aurik, Stephensoni vedur, Morse elektromagnetiline telegraafiaparaat, Belli aparaat, vendade Lumičre´ide hingestatud fotod, Mergenthaleri realadumismasin ja Hertzi elektromagnetlained üle-Atlandi kuulutasid ette allveelaeva ja üle-Atlandi laeva, moodsa auto ja lennuki, kino ja suure trükikunsti, telefoni, raadiotelefoni ja nüüdisaegse televisiooni.
Maxwelli ettekuulutused avasid teed aatomiteadustele.
Välgusäraliste tõotuste laval avab Allan Kardec, spiritismi kodeerimise missiooniga inimvaimule uusi valguse kontinente, saavutades kristluse uuselustuse, ja vaevalt on heitmas Maale helgust esimene ilmutusraamat 1857. aastal, kui otsustas taaskehastuda vendluse suur käskjalg.
Niisiis siseneb füüsilisse kehasse Zamenhof 1859. aastal Poolamaal, mis oli tol ajal Venemaa impeeriumi alluvuses, kus ühendatud rahvad rääkisid ja kirjutasid peaaegu kahtsadat keelt.
Vähehaaval taasomandades võimet, mida ta oli ammutanud kõrgemates sfäärides, tunneb ta, et teda toetavad samad sõbrad, kes aitasid tal rahvusvahelise kõnekeele loomisel vaimuilmas.
Olles kriitikanoolte ees ja tänamatuse pilgete all, piinatud, enamiku oma kaasaegsete poolt mõistmata, paljude poolt haavatud, oma kõige kallimates tunnetes solvatud, kehtestab ta uuesti Esperantot, et maapealseid rahvaid innustada maailma ühendavale uuele teele.

VII Meediumi kaasabi Esperanto levitamiseks

Sageli ollakse üllatatud mõnede kehast lahkunud tudeerijate hoiakust soovida rahvusvahelise keele õppimist meediumide kanalite abil.
Kahtlemata ei ole Esperanto religioosne õppeaine, vaid paeluv tunnetusvõti, mis avab ammutamatuid kõrgkultuuri kihte.
Kergendada mõistmist on ju jumalik tegu, ja ehitada tulevikku on usaldusväärne töö.
Igasugune reis teispoole piire, oma sünnimaale, kus me oleme välja kujunenud, nõuab ettevalmistumist.
On asjatu vaev muretseda kirjaoskamatule pass selleks, et ta kaua uuriks Pariisi ülikooli kursusi, samuti nagu on ebanormaalne panna kedagi Sveitsi talve imetlusväärset maastikku imetlema ilma ühegi soojapidava riidehilbuta.
Õppida Esperantot, seda õpetada, praktiseerida ja levitada on ju Ühinenud Maailma loomisele kaasaaitamine.

VIII Nõuded ja solidaarsus

Olevused, kes veel täna istuvad laua ääres selleks, et süüa ihulist toitu, on homme reaalse elu olevused ja tingimata kohanevad vaimsete väärtustega.
Vabanenud füüsisest, isegi kui ollakse kindlalt nende päevi toitvate antropotsentriliste ideede juures, et inimene on kõige keskmes, lõimuvad nad vältimatult enda vabanemise ürgselt omase mõistusega, avades sisemisi aknaid, mis uuendavad nende mõtteid.
Kui tänapäeva lihtne inimene, kasutades reaktiivlennukit, saab ära lennata Ameerikast, puhata Aafrikas ja ajada äriasju Euroopas, on mõnetunnises ajaruumis sunnitud rääkima erinevates keeltes või maksma tõlkidele, et saaks edasi liikudes toimetada omi asju kindlalt ja kasulikult, siis kujutlegem samas endale kehast lahkunud inimest, keda järsku ründavad kompleksselt uued aistingud ja kelle tundelüüs tunnete ülekoormuse tõttu puruneb. Ühenduse ja solidaarsuse vajadus põletab tema aju ja rõhub tema südant.
On tingimata vajalik rääkida ja kuulda, tajuda ja aru saada, vanade tingimuste koormast vabaneda, vanad formuleeringud muuta, avaramate dimensioonidega kohaneda, minevik maha jätta ja uuesti iseendaga alustada.

IX Rahvusvaheline keel ja universaalne religioon

Niisiis, meie, spiritualistid ja spiritistid, kehastunud ja kehastumata, pangem tähele vajaduse suurenemist Esperanto järele, samal ajal kandes hoolt kristluse veergude kui universaalse religiooni elava pühamu eest, ikka armastuse ja tarkuse baasil, Jumala mõõtmatu headuse ja tema alatise õigluse pinnal.
Ei ole tähtis, et esperantistid häälestuksid katoliiklaste, reformistide, õigeusuliste, brahmaanide, budistide, israelaste, shintoistide, islamiusuliste, zoroastristide, ateistlike vendade või mis tahes muude usutunnistuste või uskude kohaselt, kuna ideede voolu hulk, samuti nagu eritasemelised allikad, voolates merre, jõuavad alati muutumatu reaalsuse ookeani, mille vetes arengu hoiatused panevad meid oma eneseusust loobudes tunnetama oma tähtsusetust elu suurejoonelisuse ees.
Noh, kandkem Esperanto rohelist lippu nagu ühinemise sümbolit!
Mis tahes olgu meie vanus, aina õppigem!
Kuigi on mittemõistetavused, mingem edasi!
Olgem püsivalt rõõmsad!
Esperanto tähendab „See, kes loodab“.
Minnes ja teenides, uskudes ja külvates, rahulikult lootkem.

X Tervitades

Ja praegu, Zamenhof,
möödus juba sajand
Sinu tulekust
üleminevasse maailma
kogu Sinu suuruses.

Pärast Sinu kinki
valguse läkitusena
inimestele:
—Esperanto ülev —
raevukad sõjad
taaspiitsutasid halastamatult
eraldatud rahvusi.

Kuid öö sügavuses,
kus rahutus vibutab
nähtamatuid nuute,
see välgusäraline täht,
Sinu roheline looming
kuulutab ühinemist.

Ja meie, esperantistid,
laiali kogu Maakera
tööde juures,
ütleme koos:

Kiidetud olgu Jumal!
Õnnistatud olgu armastus!...
Francisco Valdomiro Lorenz (Vaim)

Läkitus psühhograafiliselt vastu võetud.
Meedium Francisco Cāndido Xavier, 19. jaanuaril 1959,
Brasiilia linnas Uberaba, MG, Brasiilia.

Esperanto keelest tõlkinud August Kilk
Redigeerinud Helve Leis