Täpsem info spiritismi ja MTÜ Võsu Vaimne Keskus AMO tegevuse kohta August Kilgilt, telefonidelt 3238572 või 53345516 E-mail august@spiritism.ee Skype august.kilk Aadress Rakvere tee 9, Võsu, 45501, Lääne-Virumaa, Estonia

SPIRITISM - uus ajastu inimkonnale

JUMAL - kõrgeim intellekt kõige oleva põhjus

JEESUS - juht ja eeskuju

KARDEC - vundament

"Vaimude raamat"

"Meediumide raamat"

"Evangeelium spiritismi kohaselt"

"Taevas ja põrgu"

"Genees"

„Jumalat armastades üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Jumala armastuses on ainus pääsemine"

Rahvusvaheline Spiritismi Nõukogu

Spiritismi liikumine

„Vaimud teatavad, et on saabunud Looja määratud aeg universaalseks meeleavalduseks ja nagu Jumala adjutantidena ja Tema tahte täitjatena on neil missioon õpetada inimesi nägema ja järgima oma südametunnistust; nii avaneb uus, paremaks muutuv inimkonna ajastu.“

Allan Kardec
(„Vaimude raamat“ – Eessõna)

Mis see on?

Spiritismi liikumine on tegutsemiste kogum, mille eesmärgiks on õppida tundma, levitada ja praktiseerida spiritismi õpetust, mida sisaldavad Allan Kardec’i raamatud, andes selle kogu inimkonna teenimisse ja käsutusse.

Spiritismi liikumise tegevusi teostavad indiviidid kas ühekaupa või hulganisti või ka spiritismi institutsioonid.

Spiritismi institutsioonid on:

Grupid, keskused või spiritismi seltsid, kes avardavad üldisi tegevusi spiritismi õpetuse uurimiseks, levitamiseks ja praktiseerimiseks.

Need institutsioonid võivad olla väikesed, keskmised ja suured.

Ühenduste liidud, kes avardavad ning ühitavad spiritismi institutsioonide tegevusi.

Erialaühendused, kes avardavad spetsiifilisi spiritistlikke tegevusvaldkondi.

Näiteks ühiskondliku abistamise edendamisel ja spiritismi õpetuse levitamisel.

Väikesed spiritismi õppegrupid, peamiselt spiritismi õpetuse algseks omandamiseks.

Spiritismi mõju progressile

798. Kas spiritism muutub kunagi üldiseks tõeks või kestab see edasi mõnede isikute eriõpetusena?

„Kindlasti muutub see inimestele kord üldiseks tõeks ja märgib uut ajajärku inimkonna ajaloos, sest see põhineb loodusel-loomulikkusel. On tulnud aeg, et ta peab leidma oma koha ka inimeste teadvuses; samas tuleb tal taluda suurt vastuseisu pigem huvide kui veendumuse vastu, sest oleks kasutu ignoreerida mõnede inimeste huvi võidelda spiritismi vastu, ühed enesearmastuse, teised täiesti aineliste põhjuste tõttu; aga need vastased leiavad end peagi enam või vähem isoleerituna ja on lõpuks sunnitud mõtlema nii nagu kõik, kui nad ei taha naerualuseks muutuda.“

(„Vaimude raamat“, 1857, III, 8. ptk. )

Spiritismi grupid, seltsid või liidud

„Pidades omavahel sidet, külastades üksteist, tutvustades üksteisele vaatlusi, kogemusi, tunnetusi jne., sellised grupid võivad juba nüüd tekitada suure spiritistide perekonna tuumiku, kes kunagi liidab kokku kõik arvamised ja kaasab inimesed ühteainsasse vennastumistundesse, pitseeritud Jumala ülimuslikust armastusest ja ligimese nagu iseenda armastusest Jumala armastuses.“

Allan Kardec

Spiritismi grupid, seltsid või liidud on:

tudeerimise, vendluse, palve ja töö keskused, kus praktiseeritakse spiritismi põhimõtteid;

vaimsuse ja moraali kasvatuse koolid, mis töötavad spiritismi õpetuse kriteeriumide kohaselt;

vennaliku abistamise kohad kõigile, kes sinna lähevad, otsides abi, orientatsiooni, selgust ja lohutust;

tööruumid, võimaldades külastajatel kogeda sobivat mugavust vaimseks ärkamiseks ja armastuses

suhtlemiseks;

majad, kus lapsed, noored, täiskasvanud ja vanurid koos elavad, tudeerivad ja töötavad, ühendades nii oma perekondi spiritismi orientatsiooni all;

rahu varjupaigad, kes annavad oma külastajatele sobivad tingimused vaimseks taaselustumiseks ja vennalikuks ühinemiseks manitsuse rakendamise all „Armastage üksteist“;

keskused, mida iseloomustavad algkristlaste lihtsus Jumala ülistamiseks üle kõige ja ligimese armastus Jumala armastuses ning kus täielikult puudub välise kultuse atribuutika, nagu ikoonid, sümbolid, riitused jne. spiritismi liikumise põhiüksused.

Spiritismi gruppide, seltside või liitude eesmärgid:

Kehtestada spiritismi õpetuse tundmaõppimine, levitamine ja praktiseerimine ning võtta vastu isikuid:

kes otsivad selgust, juhtimist ja abi oma vaimsetele probleemidele,

nii moraalsetele kui materiaalsetele;

kes tahavad mõista ja tundma õppida spiritismi õpetust;

kes tahavad töötada, koostööd teha ja teenida mistahes

spiritismi praktiseerimise valdkonnas.

Spiritismi põhitegevused

Spiritismi gruppide, seltside või liitude põhitegevused:

Koostada metoodiline või süsteemne programmi vorm koosolekuteks ja spiritismi õpetuse tundmaõppimiseks kõigile vanusegruppidele, ja kultuur-sotsiaalseid erisusi arvestades, et koosolekud võimaldaksid omandada kõikehõlmavat, põhjalikku teadmist spiritismi kohta kõigis tema ilminguis;

korraldada koosolekuid evangeeliumi tundmaõppimiseks spiritismi õpetuse kohaselt üksteise mõistmises ja vennalikus vestlusabis, selgust leides isikute elu eesmärkidele, kes otsivad ja külastavad spiritismi keskusi, et leida sihte, selgitust, abi, vaimset ja moraalset juhtimist;

korraldada spiritismi põhimõtete ja eesmärkide põhjal koosolekuid meediumluse tundmaõppimiseks, koolitamiseks ja praktiseerimiseks. Neil koosviibimistel olgu võimalus saada õpetust, juhatust, ettevalmistust meediumlikuks tegevuseks;

korraldada spiritismi õpetuse levitamine igal võimalikul viisil ja ühiskondlikke kommunikatsioonivahendeid kasutades, mis sobivad spiritismi põhimõtetega, nagu vaba vestlus, loengud, konverentsid, raamatud, ajalehed, ajakirjad, bülletäänid, broŝüürid, läkitused, raadio- ja telesaated, kuulutused, helilindid;

korraldada lastele ja noortele metoodiliselt ja süsteemselt spiritismikohast evangeeliumi õpet programmi vormis. Neid vastu võttes, õpetades ja juhtides spiritismi põhimõtete järgi;

korraldada sotsiaalabi ja ühiskonda tõstvat teenindamist spiritismi kriteeriumide järgi.

Pühenduda ebainimlikkuse ohvritele, kes vajavad materiaalset abi: neid nende hädavajadustes aidates; neid innustades ja harides kursustel, et tõsta tööoskust ja leida võimalikku tööd; neid harida evangeeliumi järgi spiritismi õpetuse kohaselt;

stimuleerida ja juhtida kõiki külastajaid korraldama kodukoosolekuid evangeeliumi tundma õppimiseks, et saavutada perekonnas vaimne harmoonia;

osa võtta neist üritustest, mis taotlevad nii spiritistide ühinemist spiritistide institutsioonidega kui ka spiritismi liikumise ühtsustamist. Kooskõlastades taotlusi, kokku liites ja võrreldes kogemusi, omavahel abi ja toetust osutades — tehes nii paremaks spiritismi üritusi ja elavdades spiritistide tegevust.

ÜLEMAAILMSE SPIRITISMI LIIKUMISE ÜHTSUSTAMINE

„Spiritismis on tähtis sisu; haakuda vormi külge ei ole väärt vormi suurusest olenemata. See tähendab, et spiritismi keskused, kes on tõe vaimu kogenud, peaksid vastastikku vennakäe ulatama ja ühinema, et võidelda ühise vaenlase vastu, nimelt uskumatuse ja fanatismi vastu.“

Allan Kardec
(„Surmajärgsed raamatud“ — Spiritism, konstitutsiooniline organisatsioon, 6)

Mis see on?

Spiritismi liikumise födereerimine-ühtsustamine on vahend-tegutsemine eesmärgil tugevdada, lihtsustada, ulatuslikumaks ja täiuslikumaks teha spiritismi liikumist. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb kehtestada spiritismi õpetuse tundmaõppimine, levitamine ja praktiseerimine.

Selle tulemuse saab vennalikust ühinemisest, solidaarsusest, vabatahtlikkusest, teadlikkusest ja spiritistide ning spiritismi institutsioonide tegevusest, informatsiooni ja kogemuste omavahelisest vahetusest, vastastikusest aitamisest ja koostööst.


See on tingimata vajalik tugevnemiseks, täiustumiseks ja spiritismi institutsioonide arenguks ja juhuslike ebaselguste kõrvaldamiseks nii õpetamisel kui administreerimisel.

Mis on selle tulemus?

Pidevad kontaktid spiritismi gruppide, seltside või liitude vahel, tagades nende ühtsuse ja lõimumise, kusjuures nende tegevuse suunamiseks jäävad ettepanekud, kogemused, tööd ja tegevusprogrammid, mida vajatakse oma tegevuses.

Kokkutulekud, kohtumised, kursused, omavahelised vennastumised ja teised ettenähtud sündmused spiritistlikele suunajatele ja töötajatele nende õpetuse ja juhtimisalaste teadmiste täiendamiseks ja uuendamiseks, saavutades nii spiritismi institutsioonide tegevuste täiustumiste ja laienemise ning uute valdkondade tööde ja tegevuste kasutuselevõtu.

Suurele avalikkusele ettenähtud sündmused spiritismi õpetuse levitamiseks, et spiritism saaks üha tuntumaks ja paremini praktiseeritavaks.

Kuidas spiritism on struktureeritud?

Spiritismi gruppide, seltside või liitude ühinemisega, kes säilitades oma autonoomsust ja tegevusvabaduset, asuvad oma taotlustega ja kogemustega koostöösse, et pidevalt tugevneda ja areneda oma tegevustes ja kogu spiritismi liikumises.

Koostegevusse asunud spiritismi grupid, seltsid või liidud kooslustavad spiritismi liikumise institutsioone, föderaalseid või ühendavaid organisatsioone nii kohalikul, regionaalsel, riiklikul või kogu maa ulatuses.

Spiritismi liikumise ühendavad ja föderaalsed kogu riigi institutsioonid kooslustavad Üleilmset Spiritismi Liikumise Organisatsiooni, nimelt Rahvusvahelist Spiritismi Nõukogu.

Spiritismi liikumist ühtsustava töö juhised

Spiritismi liikumise föderaal-ühendava töö, samuti kui spiritistide ja spiritismi institutsioonide ühinemise aluseks on vendluse, solidaarsuse, vabaduse ja vastutuse põhimõtted, nagu seda kirjutab ette spiritismi õpetus.

Selle iseloomujooneks on anda tagatiseta kompensatsiooni, aidata tingimusi esitamata ja ühineda initsiatiivi takistamata, ette mõistes väärtusi ja individuaalseid iseloomuomadusi, nii isikute kui institutsioonide puhul.

Alati enesetahtelised ja teadlikud lõimumised ja osavõtud spiritismi institutsioonides, spiritismi liikumise föderaal-ühendavates tegevustes peavad realiseeruma võrdsuse vaimus, alluvaks muutumiseta, sealjuures olgu austatud ja tagatud nende sõltumatus, autonoomsus ja tegevusvabadus.

Mistahes programmi või pakutud abimaterjali kasutamine ei ole kohustuslik spiritismi institutsioonidele, kes ise otsustavad selle vastuvõtmise või mitte, kas osaliselt või üldsegi mitte, või sellekohase vastuvõtmise oma vajaduste ja huvide kohaselt.

Spiritismi liikumise kõigis ühtsustavates tegevustes peab alati stimuleerima meetodit Allan Kardec’i raamatute pidevaks ja põhjalikuks tundmaõppimiseks, mis kooslustavad spiritismi kodeerimist, peegeldades aluseid, millel asub spiritismi õpetus.

Kõik spiritismi liikumise ühtsustavate tegevuste peamine eesmärk on panna lihtsasse, selgesse ja arusaadavasse keelde see südametunnistuse kohane lohutav reaalsus, millel asub spiritismi õpetuse läkitus ja anda see inimeste käsutusse ja teenistusse, eriti kõige lihtsamate inimeste käsutusse ja teenistusse õppimise, eeskuju, palve ja töö kaudu.

Kõigis spiritismi liikumise föderaal-ühendavates tegevustes peab osavõtjatele olema tagatud spiritismi õpetuse ettekirjutatud loomulik õigus mõelda, luua ja tegutseda, kuid sealjuures tingimata hoolikalt kasutada Allan Kardec’i raamatuid kui baasi.

Spiritistide missioon

„Mine ja kanna seda jumalikku läkitust: suurtele, kes seda hakkavad vihkama, harituile, kes nõuavad tõestusi, väikestele ja lihtsatele, kes selle vastu võtavad; kuna eriti selle töö märtrite hulgas, selles maapealses proovis leiate te innukust ja usaldust.“

„Teie lahingurivistu relvastagu end seega otsustuskindluse ja julgusega!

See ader on valmis ootel; see maa ootab; k ü n n a !

Mine ja täna Jumalat üleva ülesande eest, mida ta usaldas Sulle; kuid pane tähele, et spiritismi kutsutute hulgas eksisid paljud teelt; jälgi seega oma teed ja järgi tõde.“

Erasto („Evangeelium spiritismi kohaselt“, XX, 4)

Märkused

Rahvusvahelise Spiritismi Nõukogu põhikiri märgib:

Rahvusvaheline Spiritismi Nõukogu (ISK) on ühinemise tulemi üleilmne organisatsioon, vastavate spiritistlike maade liikumist esindatavatest liitudest.

ISK sisulised eesmärgid:

I. Luua solidaarne ja vennalik spiritismi institutsioonide ühtsus kõikides maades ja Üleilmne Spiritismi Liikumise ühtsus.

II. Stimuleerida spiritismi õpetuse tundmaõppimist ja levitamist tema kolme kolme põhiaspekti kohaselt – need on teaduslik, filosoofiline ja religiooni aspekt.

III. Stimuleerida materiaalse, moraalse ja vaimse karitato (armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast Jumala armastuses) praktiseerimist spiritismi õpetuse kohaselt.

ISK eesmärgid põhinevad Allan Kardec’i poolt süstematiseeritud spiritismi õpetuse ja samapõhimõttelistel raamatutel, mis seda täiendavad.

Ei ole kohustuslik ISK poolt spiritismi institutsioonidele pakutavad mistahes programmide või abimaterjalide kasutamine, nad ise otsustavad selle omaksvõtu või mitte, kas osaliselt või täielikult või selle kasutuselevõtu oma vajaduste ja huvide kohaselt.

Institutsioonid, kes on ISK liikmed, säilitavad oma autonoomsuse, sõltumatuse ja tegevusvabaduse. ISK liikmelisuse aluseks ja eesmärgiks on solidaarsus ja vennalik ühtsus.

Selles dokumendis mainitud tegevused on kui ettepanekud. Kasutades iseseisvust võivad spiritistlikud organisatsioonid neid täitmisele võtta nii nagu nende parim äratundmine ja kasv tingimusi loob ja nagu nende suunajad peavad sobivaks.

Spiritistlikud tegevused peavad alati olema vastavuses sotsiaalkeskkonna iseloomu ja vastava maa seadusandlusega.

Jumala töölised

Läheneb aeg, mil teostub varem öeldu inimkonna muutumisest.

Õnnelikud on need, kes töötavad Jumala põllul ennastsalgavas loobumises ja Jumalat ülistades üle kõige ja oma ligimest armastades nagu iseennast Jumala armastuses!

Nende tööpäevad saavad makstud sada korda rohkem, kui nad lootsid.

Õnnelikud on need, kes ütlesid oma vendadele: „Töötagem koos ja ühendagem endi taotlused selleks, et peremees leiaks lõpetatud töö; sest siis ütleb peremees teile: „Tulge minu juurde, teie, kes olete head teenijad, teie, kes vaigistasite oma armukadedust ja rahutust, selleks et see ei tuleks kahjuks loomingusse!“

Tõe Vaim („Evangeelium spiritismi kohaselt“, XX, 5)

Spiritism

Nii nagu ütles Kristus: “Ma ei tulnud hävitama seadust, vaid seda täitma“, ütleb spiritism samuti: „Ma ei tulnud hävitama kristlikku seadust, vaid seda täitma.“ Spiritism ei õpeta midagi Kristuse õpetuse vastu, vaid ta toob välja, komplekteerib ja selgitab kõigile arusaadavate sõnadega seda, mis on öeldud ainult allegoorilises vormis. Spiritism tuli täitma varemates aegades etteöeldut, seda, mida Kristus kuulutas ja tuli valmistama tulevaste olude täitumist. Seega on spiritism Kristuse looming, kes ise juhatab nii, nagu Ta ette kuulutas seda uuenemist, mis nüüd teostub, Valmistades Jumala riiki maa peal.

Allan Kardec („Evangeelium spiritismi kohaselt“, I, 7)

Ühendavas töös

Meie ridades olgu ühendav töö kiire, kuid mitte kiirustav. Üks kinnitus nagu teeks nulliks teise, kuid ei ole nii! Kiire, kuna see määrab meile ühise eesmärgi; mitte kiirustav, sest kellegi südametunnistust ei ole õigust vägistada.

Hoidkem eesmärki ühinemiseks, lähenemiseks, vennastumiseks ja mõistmiseks, ja kui on võimalik, moodustagem igal pool, kus spiritism särab kui valguslegend, grupi, kas või väikese, Allan Kardec’i raamatute tundmaõppimiseks Kristuse õpetuste valguses.

Spiritismi õpetusel on sisulisi aspekte, millest koosneb kolmene tervik.

Mittemiski ärgu takistagu kedagi tema püüdlustes loovaks tööks ja tootmiseks.

Kes kaldub teadusele, harigu seda tema vääringus; kes kaldub filosoofiale, austage selle postulaate; ja kes pühendab end religioonile, pidage pühaks tema taotlusi; kuid kõiges ja kõikide jaoks olgu aluseks Allan Kardec’i spiritismi õpetus, et mitte kaotada tasakaalu vundamentidel, kus asub meie organiseerimine.

Õpetada, kuid ka teha; uskuda, kuid olla ka eeskujuks; kokku kutsuda, kuid ka toita.

Kindlasti on tarvis säilitada sellisena, millisena ta oli Jumala sõnumitoojate poolt üle antud Allan Kardec’ile: poliitilistest kompromissidest eemale, ilma religioosse professionaalsuseta, ilma ebaõilsate isiklike eesmärkideta, ilma ahnuseta vallutada mööduv maapealne võim.

Allan Kardec olgu aluseks meie õpingutele, plaanidele, tegevustele ja töödele, selleks et meie usaldus ei muutuks mingiks hüpnoosiks, mille abil pimedus valitseks üle nõrkade mõistuste ja et neid ei aheldaks aastasadade illusioon ja kannatus.

Mitte ainult, et me Allan Kardec’it ainult usuksime või tunneksime, tutvustaksime või kuulutaksime kui meie lippu, vaid täielikult järgiksime, kannatades, nuttes, mis tuleb läbi tema meie ellu. Kuid see baas ei võimalda sepistada seda kristlik-spiritistlikku iseloomu, mida saav maailm meilt ootab ühtsustamise tulemuses.

Jeesuse armastus kõikide üle, Kardec’i tõde kõigi jaoks.

Bezerra de Menezes
(Lõiked läkitusest „Ühtsustamine“, meediumlikult kirjutanud F. C. Xavier „Reformaator“, detsember/1975)

Tõlge esperanto keelest August Kilk